Jussi (Saša) Mustonen


Jussi (Saša) Mustonen syntyi Neuvostoliitossa vuonna 1980. Muutti 1991 Suomeen Tampereelle, jossa hän nykyäänkin asuu ja työskentelee. Erityisherkän luonteen vaikutuksesta Jussi on vahvasti visuaalinen, minkä takia valokuvauksesta on tullut hänelle elämäntapa.
Lapsuudessa Jussi ei ole saanut/voinut ilmaista negatiivisia tunteita ääneen.
Löydettyään valokuvauksen hän on voinut palata tunteisiinsa manipuloimalla todellisuutta omannäköiseksi. Hän kokee helpommaksi kommunikoida kuviensa kautta kuin verbaalisesti. Valokuviin hän usein alitajuisesti sisällyttää melankolisia tunnetiloja. ”Antamalla tunteelle fyysisen muodon, sen voi myös nähdä ja siihen on helpompi samaistua uudestaan.”, hän ajattelee.

Jussi aloitti valokuvaamisen 2011 ja hyvin nopeasti hän siirtyi digitaalisesta analogiseen valokuvaukseen. Filmille kuvatessa pääsee lähemmäksi luotua kuvaa, sillä sen voi konkreettisesti tuntea. Tekninen oikeaoppisuus ei ole Jussille tärkeää, vaan hän rikkoo sitä saadakseen omanlaisensa tunnelman.

 

Jussi (Saša) Mustonen was born in the Soviet Union, in 1980. He moved to Tampere, Finland in 1991 and he is still living and working there. Affected by being highly sensitive person, Jussi is visually oriented and that is the main reason for his relationship with photography – he considers photographing as a way of life. In his childhood, Jussi had limited possibilities for expressing negative feelings aloud. By finding photography Jussi has been able to reach his former affects through manipulating the reality to his liking. ”Photographic communication is easier than verbal”, he thinks. Jussi’s unconscious, melancholic moods are subsumed to his art. ”By giving physical form to the feeling, one is able to perceive it and it is easier identify with it all over again.”, he thinks. Jussi started photographing in 2011 and he rapidly shifted from digital equipment to analogic hardware. By shooting to photographic film, it is able to get closer to created picture because the picture is felt concretely. Jussi dislikes orthodox shooting techniques – he breaks the rules to create unique atmospheres.

 
 Юсси (Саша) Мустонен родился в Советском Союзе в 1980 году. Он переехал в Тампере, в Финляндию в 1991 году и до сих пор живёт и работает здесь. Будучи очень чувствительным человеком, Юсси видит тонкости и красоту внешнего мира, что стало главной причиной выбора фотографий- он рассматривает фотографии как путь жизни.
В детстве, у Юсси было ограниченная возможность высказывать негативные чувства в слух. Ознакомившись с фото искусством, Юсси смог достичь его формальные эффекты через манипулирование реальности к их лику. Он думает ,что ”Коммуникация через фотографии легче чем прямой контакт”. Несознательность  и меланхолическое настроение Юсси суммированы в его искусстве. ” Давая физические формы чувствам- их легче воспринимать и идентифицировать снова и снова.
Юсси начал фотографировать в 2011 году, и он быстро перешел от цифрового оборудования до аналоговой аппаратуры. Снимая на фотопленку, он способен стать ближе к созданной картине, потому что картина чувствуется конкретно. Юсси не любит ортодоксальные методы съемки – он нарушает правила, чтобы создать уникальные атмосферы.